UWAGA! Aby zarejestrować się na targi lub aktywować zaproszenie musisz posiadać konto. 
Każdy zwiedzający musi posiadać swoje konto z unikatowym adresem email.
Utwórz nowe konto lub jeśli rejestrowałeś się wcześniej, możesz zalogować się poniżej.

 

Regulamin dla zwiedzających EuroGastro

REGULAMIN i WYTYCZNE SANITARNE
DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro
oraz
Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel

 
§ 1
Przepisy ogólne
    1. Przepisy niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”) i wytycznych sanitarnych dla uczestników targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”) obowiązują Zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro oraz Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel (dalej „Targi”) organizowane przez
MT Targi Polska SA z siedzibą w Warszawie (04-204) przy ul. Jordanowskiej 12 (dalej „MT Targi”).
    2. Regulamin oraz wytyczne są dostępne na terenie Targów (w recepcji targowej), a także w Internecie na stronie internetowej www.eurogastro.com.pl , w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
    3. Wstęp na targi oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wytycznych przez Zwiedzającego, a także stanowi zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
    4. Akceptacja regulaminu i wytycznych jest jednoznaczna z zwarciem „Umowy” na uczestnictwo w targach.
    5. Przed wejściem na teren targów niezbędne jest wypełnianie oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii Covid-19.
 
 
§ 2
Przepisy porządkowe

    1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w dniach i godzinach ich otwarcia.
    2. Fotografowanie lub filmowanie stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Wystawcy lub MT Targi.
    3. Zabronione jest prowadzenie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa a także wszelkich działań komercyjnych, akwizycyjnych, promocyjnych, propagandowych czy zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych wcześniej z MT Targi.
    4. Zabroniona jest organizacja manifestacji oraz publiczne wyrażanie poglądów politycznych.
    5. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie Targów.
    6. Na terenie Targów obowiązuje zakaz:
            ▪ palenia tytoniu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);
            ▪ wnoszenia i spożywania alkoholu;
            ▪ wnoszenia i zażywania środków odurzających;
            ▪ zakłócania porządku publicznego;
            ▪ używania otwartego ognia;
            ▪ wnoszenia substancji chemicznych lub innych stanowiących zagrożenie pożarowe;
            ▪ wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych);
            ▪ zaśmiecania terenu Targów.
    7. W razie nieprzestrzegania punktów wskazanych w niniejszym paragrafie ust. 3-5
MT Targi zastrzegają sobie prawo do wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
    8. Zabrania się wstępu na teren Targów osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia lub zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Targów.
    9. MT Targi zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Targów osoby, o której mowa w pkt. 8 powyżej.
    10. Zwiedzający jest zobowiązany do:
    • respektowania wyznaczonych przez MT Targi ciągów komunikacyjnych;
    • wykonywania poleceń wydawanych przez służby MT Targi ze względów organizacyjnych, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa lub ewakuacji;
    11. Osobom do lat 18 wstęp na Targi jest zabroniony.

 
§ 3
Wstęp i rejestracja na Targi

        1. Zasady wstępu na Targi są publikowane przez MT Targi na stronie internetowej www.eurogastro.com.pl
        2. W zasadach wstępu zawarte są m.in. informacje o terminach i godzinach otwarcia targów dla Zwiedzających, rodzajach i cenach biletów wstępu, uprawnieniach wynikających z posiadania określonych dokumentów wstępu, terminach i warunkach rejestracji.
        3. Wstęp na Targi może podlegać ograniczeniom dla Zwiedzających w zależności od rodzaju Targów, na przykład poprzez:
    • wyznaczenie odrębnych dni lub godzin zwiedzania Targów dla: Zwiedzających branżowych, Klientów indywidualnych, grup zorganizowanych;
    • wymóg zgodności profilu działalności lub kształcenia z tematyką Targów;
    • wprowadzenie obowiązku wcześniejszego zgłaszania grup zorganizowanych;
    • zamknięcie Targów dla osób niepełnoletnich.
    4. Wstęp na Targi jest możliwy tylko na podstawie ważnego dokumentu wstępu (bilet, zaproszenie papierowe, wydrukowane potwierdzenie rejestracji on-line, karta VIP) i podlega kontroli każdorazowo przed wejściem na Targi.
    5. MT Targi zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji lub zaprzestania sprzedaży biletów w sytuacji wyczerpania puli miejsc.
    6. MT Targi zastrzegają sobie prawo do ustalenia szczególnych zasad wejścia na Targi dla określonych grup Zwiedzających (np. niższa cena biletu dla rodzin z dziećmi, studentów, grup zorganizowanych czy branżowych Zwiedzających po spełnieniu wymaganych przez MT Targi warunków opublikowanych na stronie internetowej Targów).
    7. Zwiedzający, którzy dokonali zakupu biletów, mają możliwość otrzymania faktury w czasie trwania targów w biurze targów.
    8. Rejestracja odbywa się na poniższych zasadach:
    • rejestracji można dokonać on-line pod adresem www.mttargionline.pl albo w recepcji targowej w czasie trwania targów;
    • rejestracja on-line  wymaga zapoznania się z regulaminem serwisu www.mttargionline.pl i jego akceptację;
    • rejestracja na miejscu wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz złożenia na nim czytelnego podpisu;
    • zarejestrowany Zwiedzający ma możliwość wglądu, uzupełniania i dokonywania zmian w podanych przez siebie danych a także prawo do żądania ich usunięcia.
    9. Zgłaszanie zorganizowanych grup szkolnych odbywa się na poniższych zasadach:
    • zgłoszenie grupy szkolnej wymaga przesłania drogą mailową na adres rejestracja@mttargi.pl listy uczestników, nazwy placówki, imion i nazwisk Opiekunów;
    • w przypadku wyczerpania się dostępnej puli miejsc MT Targi zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia;
    • MT Targi drogą mailową potwierdzą przyjęcie zgłoszenia oraz zaproponują godziny wstępu na Targi. MT Targi zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub godziny wstępu Uczestników grupy szkolnej na Targi;
    • grupie szkolnej musi towarzyszyć co najmniej jeden pełnoletni Opiekun z ramienia szkoły na każdych 15 uczniów. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, działania i szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na terenie Targów;
    • wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przesyłana będzie drogą mailową zaakceptowana godzina wstępu na Targi dla grupy szkolnej.

 
§ 4
Ochrona danych osobowych

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MT Targi Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Jordanowska 12 (dalej MT Targi).
    2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MT Targi Polska można skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@mttargi.pl lub telefonicznie: 22 529 39 50.
    3. Państwa dane osobowe w MT Targi przetwarzane są:
    • Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu Uczestnika Wydarzenia W Związku Ze Stanem Epidemii Covid-19 są przetwarzane celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce (podstawa  art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia RODO w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)).
    • W celu wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z  zm.).
    • W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
    • Do  uczestnictwa w targach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Regulamin targów).
    • Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
    • W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
    • W systemach informatycznych MT Targi w celach administracyjnych i informacyjnych służących do obsługi targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
    • W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
    • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
    • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • Do zarządzenia i prowadzenia serwisu https://www.mttargionline.pl/, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
    • W celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego podczas targów, w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, zarówno na powierzchni targowej jaki i parkingach oraz terenie wokół obiektu, co  jest  naszym  prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
    • Do promocji wydarzeń organizowanych przez MT Targi w postaci zdjęć i relacji wideo z targów i imprez towarzyszących co jest  naszym  prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO oraz regulamin targów).
    • Do akredytacji przedstawicieli mediów (podstawa art.6 ust. 1 lit. c RODO, ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.)
    4. Jako MT Targi dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla MT Targi, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
    • Główny Inspektorat Sanitarny – na żądanie urzędu w przypadku wykrycia ogniska zakażeń.
    • Dostawcom usług zaopatrujących MT Targi w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
    • Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
    • Dostawcom usług transportowych.
    • Instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS
    • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
    • Podwykonawcom naszych usług.
    • Dostawcą usług marketingowych i reklamowych.
    • Firmom zajmującym się bezpieczeństwem i ochroną mienia.
    • Administratorom obiektu na terenie którego odbywają się targi.
    5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lun niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usługach lub możemy odmówić podpisania umowy
    6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego, jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzeń i imprez organizowanych przez MT Targi, w tym powierzchni parkingowej i terenu wokół obiektu oraz siedziby administratora. Wykorzystanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu.
    7. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. Telefonu z informacjami o nowych targach i usługach.
    9. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo z targów mogą one zostać umieszczone:
    • na stronach internetowych mttargi.pl oraz strony Targów
    • serwisach Youtube i Facebook (Funpage targów EuroGastro i WorldHotel, www.youtube.com/user/MTTargi )
    10. Państwa dane są przechowywane przez okres:
    • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy lub udziałem w targach przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
    • Do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    • Do 10 lat w przypadku zdjęć i relacji wideo z targów.
    11. W związku z przetwarzaniem przez MT Targi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
    • dostępu do danych,
    • sprostowania danych,
    • zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
    • przenoszenia danych.
    12. Źródłem pochodzenia Państwa danych są: umowa uczestnictwa, formularz rejestracyjny z targów, serwis internetowy mttargionline.pl lub newsletter ze stron internetowych targów lub zostały zakupione od firmy Mediaten Sp. z o.o., a także z innych powszechnie dostępnych źródeł.
    13. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z MT Targami telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie MT Targów.
    14. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
    15. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
    16. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo mogą one zostać umieszczone w serwisach Youtube i Facebook, których serwery mogą znajdować w państwie trzecim poza europejskim obszarem gospodarczym.
 

 
§ 5
Odpowiedzialność organizatora

    1. MT Targi zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów o czym poinformują na stronie internetowej Targów.
    2. W przypadku niewykorzystania zakupionego biletu wstępu na Targi z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany ani zwrotu poniesionych kosztów.
    3. MT Targi nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wniesione przez Zwiedzającego na teren Targów.
    4. Zwiedzający, we własnym zakresie, jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub utratą mienia wnoszonego przez siebie na teren Targów.
    5. MT Targi nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub osobie Zwiedzającego powstałą z winy osoby trzeciej, poszkodowanego lub spowodowaną działaniem siły wyższej.
    6. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Targów.

 

 
§ 6
Przepisy dodatkowe

    1. MT Targi Polska S.A zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, tworzenia relacji, fotorelacji oraz relacji wideo z wydarzeń których jest organizatorem.
    2. MT Targi Polska S.A może wykorzystać wizerunek uczestników targów, zarówno wystawców, jak i zwiedzających tylko do promocji i marketingu organizowanych przez siebie targów lub imprez towarzyszących.
    3. Zdjęcia oraz relacje wideo zawierające wizerunek uczestników i wystawców mogą zostać umieszczone w serwisach Youtube i Facebook:
- Facebook (Funpage targów EuroGastro i WorldHotel)
- www.youtube.com/user/MTTargi
- na stronach internetowych www.mttargi.pl oraz www.eurogastro.com.pl.
    4. MT Targi Polska S.A zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz materiałów wideo wykonanych w trakcie targów w celu marketingu i promocji targów oraz do umieszczenia tych materiałów na stronach internetowych www.mttargi.pl oraz www.targieurolab.pl .
    5. MT Targi Polska S.A może przechowywać zdjęcia i relacje wideo wykonane podczas targów i imprez towarzyszących do 10 lat od daty zakończenia targów.
    6. MT Targi Polska S.A zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo wykonanych w trakcie targów oraz imprez towarzyszących, które zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) nie wymagają zgody dłużej niż 10 lat w celach archiwalnych.
    7. Organizator nie odpowiada za zdjęcia i filmy wykonane podczas targów i imprez towarzyszących przez strony trzecie bez wiedzy organizatora.
    8. Zdjęcia i materiały wideo wykonane w trakcie targów oraz imprez towarzyszących mogą być publikowane jako materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej.

 
§ 7
Postanowienia końcowe

    1. MT Targi zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu. Każdorazowo jego tekst jednolity będzie publikowany na stronie Targów.
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
    3. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez MT Targi usług określonych w niniejszym Regulaminie.
    4. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów w recepcji targowej lub w terminie późniejszym (do 7 dni po zakończeniu targów) drogą elektroniczną na adres recepcja@mttargi.pl albo drogą pocztową na adres: MT Targi Polska SA, ul. Jordanowska 12; 04-204 Warszawa.
    5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na adres podany przez Zwiedzającego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dodatkowych danych termin ten może ulec wydłużeniu).

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA - pobierz

Jeżeli posiadasz już konto

1. Zaloguj się na swoje konto,
2. Kliknij zapisz się na targi,
3. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Odzyskaj hasło

Instrukcja jak zmienić hasło zostanie wysłana na podany e-mail.

Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy zarejestruj się

1. Utwórz konto wypełniając formularz,
2. Odbierz maila z potwierdzeniem i uaktywnij konto,
3. Zaloguj się i zapisz się na targi,
4. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Na podany adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie.
Informacje podstawowe
Możesz dodać maksymalnie 3 branże.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Adres
Adres korespondencyjny
Dane do faktury