UWAGA! Aby zarejestrować się na targi lub aktywować zaproszenie musisz posiadać konto. 
Każdy zwiedzający musi posiadać swoje konto z unikatowym adresem email.
Utwórz nowe konto lub jeśli rejestrowałeś się wcześniej, możesz zalogować się poniżej.

 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU mttargionline.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1. mttargionline.pl – serwis dla uczestników targów organizowanych przez MT Targi Polska SA.

   
 2. Właściciel serwisu - MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-307, ul. Jordanowska 12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000519595, NIP: 521-36-76-936, kapitał zakładowy – 100 000 PLN.
   
 3. Użytkownik serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w mttargionline.pl i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą adresu e-mail i unikalnego hasła.
   
 4. Rejestracja konta –wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wysyłkę informacji handlowych.
   
 5. Rejestracja na targi –zgłoszenie chęci udziału w targach poprzez kliknięcie butona „Zapisz się” dostępnego po zalogowaniu się do konta użytkownika oraz wypełnieniu ankiety marketingowej.
   
 6. Organizator targów - MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-307, ul. Jordanowska 12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000519595, NIP: 521-36-76-936, kapitał zakładowy – 100 000 PLN.
   
 7. Dotpay.pl – serwis do dokonywania płatności online za płatne wejściówki na targi organizowane przez MT Targi Polska SA. Kontakt do dotpay: Biuro Obsługi Klienta Dotpay: Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688 26 00, faks: +48 12 688 26 99, email: bok@dotpay.pl


 

§ 2 Korzystanie z mttargionline.pl

 

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług mttargionline.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.
   
 2. Serwis mttargionline.pl służy do:
  - rejestracji użytkowników na targi
  - rejestracji na imprezy towarzyszące targom
  - umawiania spotkań z wystawcami
  - aktywacja zaproszeń
  - generowania wejściówek na targi oraz zakupu biletów online
   
 3. Mttargionline.pl jest uruchamiany przez właściciela serwisu w związku organizowaniem specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Targami.
   
 4. Użytkownikiem mttargionline.pl może zostać osoba, która założyła konto, wypełniając formularz rejestracyjny i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych w ramach mttargionline.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 5. Właściciel serwisu świadczy wymienione w punkcie 2 usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami mttargionline.pl mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Targi za pośrednictwem mttargionline.pl, a także zaproszeni przez wystawców Goście, dokonujący aktywacji zaproszeń otrzymanych na dane Targi. Użytkownikami mttargionline.pl nie mogą być osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.
   
 6. Użytkownikiem mttargionline.pl zostaje się w momencie założenia konta potwierdzonego przez Właściciela serwisu w sposób, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
   
 7. Właściciel serwisu  zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem mttargionline.pl wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   
 8. Założenie konta w serwisie mttargionline.pl następuje po wypełnieniu formularza: zarejestruj się, a następnie po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel. komórkowy) informacji handlowych.
   
 9. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez właściciela serwisu, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do weryfikacji, jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość podanych danych, konto zostaje aktywowane, a Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane usunięte z systemu, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
   
 10. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
   
 11. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta, aktualizacja danych będzie odbywać się w zakładce „Moje Konto”.
   
 12. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez mttargionline.pl obowiązków usługodawcy.
   
 13. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone mttargionline.pl na adres e-mail: bazy@mttargi.pl przed wykonaniem usługi przez mttargionline.pl oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez właściciela serwisu.
   
 14. Użytkownik rejestrując konto w mttargionline.pl oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres email.
   
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.
   
 16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub wysyłkę informacji handlowych jest jednoznaczne z usunięciem konta przez właściciela serwisu.
   
 17. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.
   
 18. Do rejestracji na dane Targi uprawnieni są Użytkownicy Serwisu reprezentujący branże związane z tematyką Targów.
   
 19. Rejestracji na dane Targach za pośrednictwem Serwisu można dokonywać w okresie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Targów.
   
 20. Profesjonalni Zwiedzający, którzy nie posiadają konta w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w sposób o  którym mowa w § 2 pkt. 10. W przypadku posiadania konta, należy zalogować się z użyciem hasła dostępu do konta.
   
 21. Rejestracji na danych targach dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności w Serwisie:

  - wybranie z listy wydarzenia dostępnego w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania,

  - wypełnienie ankiety rejestracyjnej dla wybranego wydarzenia dane podane w ankiecie rejestracyjnej podlegają weryfikacji pod kątem zgodności profilu działalności Użytkownika Serwisu z tematyką Targów. Właściciel serwisu dokonają weryfikacji w ciągu 48 godzin w dni robocze.

  - po zakończeniu rejestracji na wydarzenie lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji danych z ankiety rejestracyjnej dokument potwierdzający rejestrację zostanie wysłany na adres email podany w ankiecie oraz pojawi się w zakładce „Drukuj wejściówkę”. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.

  - w przypadku biletowanego wejścia, płatności za zamówione dokumenty można dokonać online lub w kasach biletowych dostępnych na terenie Targów
   
 22. Użytkownik Serwisu, który po wyborze z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie, na których obowiązuje płatne wejście po zakończeniu procesu rejestracji w celu otrzymania dokumentu wstępu ma obowiązek wykonać przelewu za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (Biuro Obsługi Klienta Dotpay: Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688 26 00, faks: +48 12 688 26 99, email: bok@dotpay.pl) na rzecz właściciela serwisu.
   
 23. Po otrzymaniu płatności przez właściciela serwisu dokument wstępu pojawi się w zakładce „Wydrukuj wejściówkę” oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.
   
 24. Wszelkie należności są rozliczane przez mttargionline.pl oraz dotpay.pl w walucie polskiej (PLN).
   
 25. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem serwisu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez obie strony od serwisu dotpay.pl potwierdzenia zapłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
   
 26. Użytkownik jest zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
   
 27. Wydrukowany dokument wstępu posiada unikatowy numer i kod kreskowy, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na teren targów.
   
 28. Dokument wstępu nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez  Organizatora targów za nieważny.
   
 29. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. Organizator targów zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu.
   
 30. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Targów, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Targów, a Organizator Targów nie dokonuje zwrotu należności.
   
 31. Zamówienia faktury dokonuje się po zakończeniu procesu zakupu dokumentu wstępu i po otrzymaniu płatności przez właściciela serwisu.
   
 32. W trakcie zamawiania faktury Użytkownik ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez właściciela serwisu tylko do wystawienia zamówionej faktury.
   
 33. W mttargionline.pl istnieje możliwość aktywacji zaproszenia, gdzie wymagana jest rejestracja danych posiadacza zaproszenia tj. Profesjonalnego Zwiedzającego, zgodnie z zasadami o kreślonymi w regulaminie oraz podania numeru otrzymanego zaproszenia.
   
 34. Zaproszenie zarejestrowane za pośrednictwem mttargionline.pl upoważnia osobę wskazaną w zaproszeniu imiennym lub posiadacza zaproszenia na okaziciela - Profesjonalnego Zwiedzającego do wstępu na dane targi lub inne wydarzenie w terminach określonych w zaproszeniu oraz według zasad określonych w Postanowieniach Szczegółowych dla Profesjonalnych Zwiedzających ogłaszanych na stronie internetowej danego Wydarzenia. (np. wstęp jednokrotny lub wielokrotny w czasie targów).
   
 35. Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie założenia konta w serwisie, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z mttargionline.pl (np. aktywację zaproszenia).
   
 36. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.
   
 37. Umowa sprzedaży ( zakupu) dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez właściciela serwisu płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
   
 38. Właściciel serwisu może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

  a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta

  b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody właściciela serwisu
   
 39. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
   
 40. Właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
   
 41. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Właściciela Serwisu.
   
 42. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.
   
 43. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej.
   
 44. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Targów lub innego wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu.
   
 45. Właściciel Serwisu podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

   
 46. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane i zabezpieczane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
   
 47. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu.

   
 48. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych  ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).
   
 49. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to Właściciel Serwisu nie zaakceptuje takiej rejestracji, chyba, że regulamin wybranej imprezy targowej będzie dopuszczał taką możliwość.
   
 50. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
   
 51. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
   
 52. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres: bazy@mttargi.pl albo listownie na adres MT Targi Polska SA ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa:
     
    a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu - w terminie 1  miesiąca od dnia założenia konta lub  aktywacji konta w Serwisie;
     
    b) w sprawach związanych z wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem

  Serwisu ( zamówienie lub sprzedaż biletu  wstępu, wystawienie faktury) - w terminie 1 miesiąca od dnia  zakończenia Targów.
   
 53. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni od daty jej złożenia wpływu do Właściciela Serwisu.
   
 54. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 53 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy Właściciel Serwisu napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
   
 55. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.
   
 56. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji.

 

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 

 1.  Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania mttargionline.pl w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
   
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
   
 3. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.mttargionline.pl.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
   
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a właścicielem serwisu, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
   
 6.  Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli posiadasz już konto

1. Zaloguj się na swoje konto,
2. Kliknij zapisz się na targi,
3. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Odzyskaj hasło

Instrukcja jak zmienić hasło zostanie wysłana na podany e-mail.

Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy zarejestruj się

1. Utwórz konto wypełniając formularz,
2. Odbierz maila z potwierdzeniem i uaktywnij konto,
3. Zaloguj się i zapisz się na targi,
4. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Na podany adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie.
Informacje podstawowe
Możesz dodać maksymalnie 3 branże.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Adres
Adres korespondencyjny
Dane do faktury