UWAGA! Aby zarejestrować się na targi lub aktywować zaproszenie musisz posiadać konto. 
Każdy zwiedzający musi posiadać swoje konto z unikatowym adresem email.
Utwórz nowe konto lub jeśli rejestrowałeś się wcześniej, możesz zalogować się poniżej.

 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU mttargionline.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1. mttargionline.pl – serwis dla uczestników targów organizowanych przez MT Targi Polska SA.
   
 2. Właściciel serwisu - MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-307, ul. Jordanowska 12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000519595, NIP: 521-36-76-936, kapitał zakładowy – 100 000 PLN.
   
 3. Użytkownik serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w mttargionline.pl i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą adresu e-mail i unikalnego hasła.
   
 4. Rejestracja konta –wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wysyłkę informacji handlowych.
   
 5. Rejestracja na targi –zgłoszenie chęci udziału w targach poprzez kliknięcie butona „Zapisz się” dostępnego po zalogowaniu się do konta użytkownika oraz wypełnieniu ankiety marketingowej.
   
 6. Organizator targów - MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-307, ul. Jordanowska 12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000519595, NIP: 521-36-76-936, kapitał zakładowy – 100 000 PLN.
   
 7. Dotpay.pl – serwis do dokonywania płatności online za płatne wejściówki na targi organizowane przez MT Targi Polska SA. Kontakt do dotpay: Biuro Obsługi Klienta Dotpay: Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688 26 00, faks: +48 12 688 26 99, email: bok@dotpay.pl


 


§ 2 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MT Targi Polska SA z siedzibą  w Warszawie, ul. Jordanowska 12 (dalej MT Targi).
   
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MT Targi można skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@mttargi.pl
   
 3. Państwa dane osobowe w MT Targi przetwarzane są:

  - W celu wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji handlowychoraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).
  - W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
  - Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO)
  - W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO)
  - W systemach informatycznych MT Targi w celach administracyjnych i informacyjnych służących do obsługi targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit.b i f RODO)
  -W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
  - W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
  - W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  - Do  zarządzenia  i  prowadzenia  serwisu https://www.mttargionline.pl/,  co  jest  naszym  prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
   
 4. Jako MT Targi dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla MT Targi, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  - Dostawcom usług zaopatrujących MT  Targi w rozwiązania techniczne  oraz umożliwiające prace  w systemach  IT  i  zarządzanie  naszą  organizacją  (w  szczególności  dostawcom  usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
  - Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
  - Dostawcom usług transportowych.
  - Instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS Należymy do:
  - Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania–oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  - Podwykonawcom naszych usług.
  - Dostawcą usług marketingowych i reklamowych.
   
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  lun niezbędnym  do  podpisania  umowy  i  wykonania  usług    jest  obowiązkowe.  W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania  danych  niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania  usług  lub  danych  niezbędnych  do wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usług lub możemy odmówić podpisania umowy.
   
 6. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo praw o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 7. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać  na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z informacjami o nowych targach i usługach.
   
 8. Państwa dane są przechowywane przez okres:

  - Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
  - do  czasu cofnięcia  przez  Klienta  zgody. Cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 9. W związku z przetwarzaniem przez MT Targi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  -dostępu do danych,
  -sprostowania danych,
  -zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  -sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  -przenoszenia danych.
   
 10.  Źródłem pochodzenia Państwa danych są: umowa uczestnictwa, formularz rejestracyjny z targów, serwis
  internetowy mttargionline.pl lub newsletter ze stron internetowych targów lub zostały zakupione od firmy Mediaten Sp. z o.o., a także z innych powszechnie dostępnych źródeł.
   
 11. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z MT Targami telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie MT Targów.
   
 12. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
  przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
   
 13. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
   
 14. Państwa  dane  nie  są  przekazywane  do  Państwa  trzeciego  będącego  poza  Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§ 3 Korzystanie z mttargionline.pl

 

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług mttargionline.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.
   
 2. Serwis mttargionline.pl służy do:
  - rejestracji użytkowników na targi
  - rejestracji na imprezy towarzyszące targom
  - umawiania spotkań z wystawcami
  - aktywacja zaproszeń
  - generowania wejściówek na targi oraz zakupu biletów online
   
 3. Mttargionline.pl jest uruchamiany przez właściciela serwisu w związku organizowaniem specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Targami.
   
 4. Użytkownikiem mttargionline.pl może zostać osoba, która założyła konto, wypełniając formularz rejestracyjny i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych w ramach mttargionline.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 5. Właściciel serwisu świadczy wymienione w punkcie 2 usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami mttargionline.pl mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Targi za pośrednictwem mttargionline.pl, a także zaproszeni przez wystawców Goście, dokonujący aktywacji zaproszeń otrzymanych na dane Targi. Użytkownikami mttargionline.pl nie mogą być osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.
   
 6. Użytkownikiem mttargionline.pl zostaje się w momencie założenia konta potwierdzonego przez Właściciela serwisu w sposób, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
   
 7. Właściciel serwisu  zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem mttargionline.pl wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   
 8. Założenie konta w serwisie mttargionline.pl następuje po wypełnieniu formularza: zarejestruj się, a następnie po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel. komórkowy) informacji handlowych.
   
 9. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez właściciela serwisu, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do weryfikacji, jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość podanych danych, konto zostaje aktywowane, a Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane usunięte z systemu, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
   
 10. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
   
 11. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta, aktualizacja danych będzie odbywać się w zakładce „Moje Konto”.
   
 12. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez mttargionline.pl obowiązków usługodawcy.
   
 13. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone mttargionline.pl na adres e-mail: bazy@mttargi.pl przed wykonaniem usługi przez mttargionline.pl oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez właściciela serwisu.
   
 14. Użytkownik rejestrując konto w mttargionline.pl oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
   
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.
   
 16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub wysyłkę informacji handlowych jest jednoznaczne z usunięciem konta przez właściciela serwisu.
   
 17. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.
   
 18. Do rejestracji na dane Targi uprawnieni są Użytkownicy Serwisu reprezentujący branże związane z tematyką Targów.
   
 19. Rejestracji na dane Targach za pośrednictwem Serwisu można dokonywać w okresie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Targów.
   
 20. Profesjonalni Zwiedzający, którzy nie posiadają konta w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w sposób o  którym mowa w § 2 pkt. 10. W przypadku posiadania konta, należy zalogować się z użyciem hasła dostępu do konta.
   
 21. Rejestracji na danych targach dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności w Serwisie:

  - wybranie z listy wydarzenia dostępnego w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania,

  - wypełnienie ankiety rejestracyjnej dla wybranego wydarzenia dane podane w ankiecie rejestracyjnej podlegają weryfikacji pod kątem zgodności profilu działalności Użytkownika Serwisu z tematyką Targów. Właściciel serwisu dokonają weryfikacji w ciągu 48 godzin w dni robocze.

  - po zakończeniu rejestracji na wydarzenie lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji danych z ankiety rejestracyjnej dokument potwierdzający rejestrację zostanie wysłany na adres email podany w ankiecie oraz pojawi się w zakładce „Drukuj wejściówkę”. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.

  - w przypadku biletowanego wejścia, płatności za zamówione dokumenty można dokonać online lub w kasach biletowych dostępnych na terenie Targów
   
 22. Użytkownik Serwisu, który po wyborze z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie, na których obowiązuje płatne wejście po zakończeniu procesu rejestracji w celu otrzymania dokumentu wstępu ma obowiązek wykonać przelewu za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (Biuro Obsługi Klienta Dotpay: Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel.: +48 12 688 26 00, faks: +48 12 688 26 99, email: bok@dotpay.pl) na rzecz właściciela serwisu.
   
 23. Po otrzymaniu płatności przez właściciela serwisu dokument wstępu pojawi się w zakładce „Wydrukuj wejściówkę” oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.
   
 24. Wszelkie należności są rozliczane przez mttargionline.pl oraz dotpay.pl w walucie polskiej (PLN).
   
 25. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem serwisu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez obie strony od serwisu dotpay.pl potwierdzenia zapłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
   
 26. Użytkownik jest zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
   
 27. Wydrukowany dokument wstępu posiada unikatowy numer i kod kreskowy, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na teren targów.
   
 28. Dokument wstępu nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez  Organizatora targów za nieważny.
   
 29. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. Organizator targów zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu.
   
 30. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Targów, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Targów, a Organizator Targów nie dokonuje zwrotu należności.
   
 31. Zamówienia faktury dokonuje się po zakończeniu procesu zakupu dokumentu wstępu i po otrzymaniu płatności przez właściciela serwisu.
   
 32. W trakcie zamawiania faktury Użytkownik ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez właściciela serwisu tylko do wystawienia zamówionej faktury.
   
 33. W mttargionline.pl istnieje możliwość aktywacji zaproszenia, gdzie wymagana jest rejestracja danych posiadacza zaproszenia tj. Profesjonalnego Zwiedzającego, zgodnie z zasadami o kreślonymi w regulaminie oraz podania numeru otrzymanego zaproszenia.
   
 34. Zaproszenie zarejestrowane za pośrednictwem mttargionline.pl upoważnia osobę wskazaną w zaproszeniu imiennym lub posiadacza zaproszenia na okaziciela - Profesjonalnego Zwiedzającego do wstępu na dane targi lub inne wydarzenie w terminach określonych w zaproszeniu oraz według zasad określonych w Postanowieniach Szczegółowych dla Profesjonalnych Zwiedzających ogłaszanych na stronie internetowej danego Wydarzenia. (np. wstęp jednokrotny lub wielokrotny w czasie targów).
   
 35. Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie założenia konta w serwisie, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z mttargionline.pl (np. aktywację zaproszenia).
   
 36. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.
   
 37. Umowa sprzedaży ( zakupu) dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez właściciela serwisu płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
   
 38. Właściciel serwisu może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

  a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta

  b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody właściciela serwisu
   
 39. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
   
 40. Właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
   
 41. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Właściciela Serwisu.
   
 42. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.
   
 43. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej.
   
 44. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Targów lub innego wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu.
   
 45. Właściciel Serwisu podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

   
 46. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane i zabezpieczane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
   
 47. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu.

   
 48. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych  ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).
   
 49. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to Właściciel Serwisu nie zaakceptuje takiej rejestracji, chyba, że regulamin wybranej imprezy targowej będzie dopuszczał taką możliwość.
   
 50. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
   
 51. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
   
 52. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres: bazy@mttargi.pl albo listownie na adres MT Targi Polska SA ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa:
     
    a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu - w terminie 1  miesiąca od dnia założenia konta lub  aktywacji konta w Serwisie;
     
    b) w sprawach związanych z wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem

  Serwisu ( zamówienie lub sprzedaż biletu  wstępu, wystawienie faktury) - w terminie 1 miesiąca od dnia  zakończenia Targów.
   
 53. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni od daty jej złożenia wpływu do Właściciela Serwisu.
   
 54. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 53 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy Właściciel Serwisu napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
   
 55. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.
   
 56. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji.
 57. Rejestracja na dane wydarzenia tj. targi, konkursy, konferencje itd. organizowane przez MT Targi S.A. jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu konkretnych wydarzeń.
   
 58. Regulaminy poszczególnych wydarzeń są dostępne na dedykowanych stronach internetowych poświęconych tym wydarzeniom.
   
 59. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez MT Targi S.A. innych uczestników m.in. osoby zaproszone, osoby posiadające przepustki VIP oraz akredytowanych dziennikarzy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu tych wydarzeń.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1.  Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania mttargionline.pl w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
   
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
   
 3. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.mttargionline.pl.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
   
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a właścicielem serwisu, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
   
 6.  Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli posiadasz już konto

1. Zaloguj się na swoje konto,
2. Kliknij zapisz się na targi,
3. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Odzyskaj hasło

Instrukcja jak zmienić hasło zostanie wysłana na podany e-mail.

Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy zarejestruj się

1. Utwórz konto wypełniając formularz,
2. Odbierz maila z potwierdzeniem i uaktywnij konto,
3. Zaloguj się i zapisz się na targi,
4. Wydrukuj wejściówkę na targi.
   

 

Na podany adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie.
Informacje podstawowe
Możesz dodać maksymalnie 3 branże.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Tylko cyfry. Od 9 do 14 znaków.
Adres
Adres korespondencyjny
Dane do faktury